ارواحِ رُسوبی

ارواحِ رُسوبی

شامل ارواحِ کسانی است که در طولِ زندگیِ دُنیوی، خدا، روح، آن دنیا و حسابِ آخرت را به هیچ می‌گرفتند – یعنی برای آن‌ها همه چیز جسم و این دنیا بود – و علاوه بر آن به اخلاقیاتِ اصیل نیز بی‌اعتنا بودند.