اراده

اراده

یک نیروی روانی در انسان که از روحِ ملکوتی‌اش ناشی می‌شود و بازویِ اجراییِ عقل به حساب می‌آید.