اثرِ الهی

اثرِ الهی

آنچه از مبدأ حقیقت – یکتا – صادر شده و دربردارنده‌ی ماده‌ی مؤثر است.